மொபைல் ஸ்பைவேர், XENX% வேலை!

தெலங்கானா - இந்தியாவில் செயல்படும் மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியல்

மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ளூர் மாநில அல்லது மாநில சட்டசபை சட்டசபை சட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட மாகாணத்தில் நிறுவப்படும். மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன ...

மேலும் படிக்க »

தமிழ்நாட்டில் இயங்கும் மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியல் - இந்தியா

மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ளூர் மாநில அல்லது மாநில சட்டசபை சட்டசபை சட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட மாகாணத்தில் நிறுவப்படும். மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன ...

மேலும் படிக்க »

ராஜஸ்தான் - இந்தியாவில் செயல்படும் மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியல்

மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ளூர் மாநில அல்லது மாநில சட்டசபை சட்டசபை சட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட மாகாணத்தில் நிறுவப்படும். மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன ...

மேலும் படிக்க »

PUNJAB - இந்தியாவில் செயல்படும் மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியல்

மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ளூர் மாநில அல்லது மாநில சட்டசபை சட்டசபை சட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட மாகாணத்தில் நிறுவப்படும். மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன ...

மேலும் படிக்க »

ODISHA - இந்தியாவில் செயல்படும் மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியல்

மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ளூர் மாநில அல்லது மாநில சட்டசபை சட்டசபை சட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட மாகாணத்தில் நிறுவப்படும். மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன ...

மேலும் படிக்க »